Hemtjänstindex - Hur bra är kommunens hemtjänst?

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Med start 2022 genomförs en årlig nationell analys av kommunernas hemtjänst. Det sammanfattande resultatet presenteras under benämningen Hemtjänstindex och omfattar områdena information, biståndshandläggning, utförande samt stöd/utveckling. Den rapport som analysen har resulterat i är ett värdefullt underlag för kommunens kvalitetsarbete och egna verksamhetsplanering.

Vad mäts i Hemtjänstindex?

Hemtjänstindex mäter kvaliteten i hemtjänsten och är uppdelad i de fyra huvudområdena information, biståndshandläggning, utförande samt stöd/utveckling.

Den grundläggande utgångspunkten i analysen är att ”kvalitet i hemtjänst uppstår när den äldres och den närståendes förväntningar och behov uppfylls. Det gäller hela vägen, från den allra första informationen och villkoren för bistånd till hur de beviljade insatserna sedan utförs”.

Bra kvalitet kan enligt Hemtjänstindex också beskrivas i hur väl hemtjänsten lyckas med följande:  

 • Informationen till den äldre, dennes delaktighet och möjlighet att påverka.
 • Tillgänglighet och kontinuitet
 • Respektfullt bemötande, integritet och jämlikhet.
 • Trygghet, gemenskap och meningsfullhet
 • Förebyggande, rehabiliterande, och hälsofrämjande insatser.
 • Omvårdnad i hemmet
 • Samarbete och samverkan med externa aktörer.

Resultatet för Karlsborgs kommun

Förutom brukarundersökningen som genomfördes under 2022 grundar sig resultatet och det index som räknas fram för varje kommun på en mängd data från Socialstyrelsen, SKR (Sveriges kommuner och regioner), kvalitetsregister och annan relevant fakta och statistik som beskriver kvaliteten i hemtjänsten.

Karlsborgs kommuns index uppgick till 55,5 som är att jämföra med genomsnittet för samtliga kommuner som hamnade på 51,0. Detta gjorde att Karlsborg placerade sig på plats 58 i rankinglistan över samtliga 290 kommuner.

Det fortsatta arbetet

Rapporten från Hemtjänstindex är ett viktigt underlag i socialförvaltningens fortsatta kvalitetsarbete och i början av maj 2023 samlades ett antal tjänstepersoner för att analysera och arbeta vidare med den. Även om kommunen har fått ett sammantaget bra resultat gick det att identifiera punkter som går att förbättra och utveckla. 

Analysen och planeringsarbetet resulterade i åtgärdsplaner som utgår från Hemtjänstindex fyra huvudområden information, utförande, biståndshandläggning och stöd/utveckling. Här redovisas i korta drag de åtgärder som planeras på kort och lång sikt. 

 • Information - Det finns en hel del att förbättra och förtydliga på kommunens hemsida och ett arbete startar nu upp för att utveckla den. Bland annat handlar det om att komplettera uppgifter som saknas, göra det enklare att hitta rätt information samt förenkla språket så att det blir lätt att förstå. Det planeras också för att införa en e-tjänst för att kunna beräkna sin egen hemtjänstavgift direkt på hemsidan. Vissa delar kan åtgärdas på kort sikt och annat kommer att få vänta tills kommunens nyutvecklade webbplats går i drift till hösten 2023.
 • Utförande – Inom det här området kommer Karlsborg bland annat att se över olika delar som har med kontakten mellan brukare och personal att göra. Det handlar exempelvis om att skapa tydligare kriterier kring hur många olika personer som brukaren möter under dygnet, se över möjligheten till så kallad fast omsorgskontakt samt utveckla samverkan med anhöriga. På längre sikt finns också planer på att kunna erbjuda stöd för digitala inköp av dagligvaror.
 • Biståndshandläggning – Här bedöms flexibilitet, möjlighet för den sökande att kunna påverka innehållet, behovsanpassning och systematik i processen som viktiga kvalitetsfaktorer. Mycket av det här är redan bra, men det finns en del områden som går att utveckla. Det handlar bland annat om förenklad handläggning i samband med hemtjänst efter sjukhusvistelse, vid bedömning av trygghetslarm samt vid avlösarservice upp till 10 timmar.
 • Stöd/Utveckling – När det gäller det här området är möjlighet till olika digitala trygghetstjänster, samverkan med anhöriga, förebyggande insatser, säkerhet och samverkan med primärvården viktiga faktorer. Utifrån det kommer man i Karlsborg fokusera på att utveckla samverkan med anhöriga, införa digital tillsyn i större skala, se över så att kraven för säker vård och omsorg uppfylls samt planera för att införa så kallade läkemedelsrobotar. 

Tidplan och uppföljning

Det finns ingen bestämd tidplan för samtliga åtgärder - enklare åtgärder kan genomföras snabbt medan andra kan behöva ta lite mer tid. En uppföljning av arbetet kommer att ske under hösten 2023.

Mer om Hemtjänstindex

Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna, som har tagit fram idén tillsammans med konsulter med erfarenhet av både kvalitetsarbete i välfärden och mätningar via index.

Indexet publicerades första gången i november 2022 och uppdateras därefter årligen. 

Vilken nytta har kommunen av Hemtjänstindex?

Tre kommuner – Fagersta, Karlsborg och Nacka – berättar om hur de arbetar med Hemtjänstindex för att höja kvaliteten i sin hemtjänst.