LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Pratbubbla med texten LUPP 2022

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors genomförde år 2022 en LUPP-undersökning i Karlsborgs kommuns högstadieskola. LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Här kan du ta del av det sammanfattande resultatet samt läsa hela rapporten i pdf-format.

Karlsborgs kommun genomför enkäten lokalt på Carl Johanskolan (elever i åk 7, 8 och 9) för att kunna utföra lokala analyser av ungas levnadsvillkor samt som underlag för beslut och insatser.

Läs hela rapporten i pdf-format.

Sammanfattning

Inledning

Att ha kunskap om unga och deras livsvillkor är en viktig förutsättning för kommunernas arbete i alla förvaltningar och områden. Både barnkonventionen som nu är lag och Sveriges ungdomspolitik betonar vikten av att alla beslut som tas, som på något sätt rör barn och unga, alltid ska utgå från ett barn- och ungdomsperspektiv. I Sverige beslutade riksdagen år 2014 om en ny ungdomspolitik. Sveriges ungdomspolitiska mål är att alla ungdomar (mellan 13 och 25 år) ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Alla beslut som tas och insatser som genomförs rörande unga ska utgå från dessa mål. I det ungdomspolitiska handlingsprogrammet togs även tre prioriterade områden fram: ungdomars inflytande, egen försörjning och psykisk hälsa. En viss modifiering har gjorts sedan dess, och de nuvarande prioriterade områdena är: ungas etablering i arbets-och samhällslivet, ungas makt och delaktighet samt ungas fritid, organisering och välmående.

Vi rekommenderar att man läser hela rapporten för att få en mer heltäckande bild av ungdomarnas livsvillkor i Karlsborgs kommun. Några sammanfattade reflektioner presenteras dock här. 

Fritiden i Karlsborgs kommun

Totalt sett svarar 86 % av ungdomarna i Karlsborg att de är nöjda med sin fritid. Totalt 65 % tycker även att det finns ganska eller väldigt mycket att göra på fritiden. Andelen killar som är nöjda med sin fritid och utbudet av aktiviteter har dock minskat sedan 2019, medan tjejer är ungefär lika nöjda som tidigare. 

En av de aktiviteter som majoriteten av ungdomarna i Karlsborg sysselsätter sig med regelbundet är att streama film/serier, tittar på yotube, tv eller gå på bio. Att umgås med kompisar och att träna/idrotta/gymma är också vanligt bland ungdomarna. Det finns dock också vissa könsskillnader när det kommer till vad ungdomarna gör på sin fritid. Bland killarna svarar exempelvis 86 % att de spelar tv-spel, onlinespel eller data-spel minst en gång i veckan. Motsvarande andel bland tjejerna är lägre, 45 %. Tjejer svarar däremot i högre grad än killar att de håller på med foto, film, målar, skriver eller pysslar, dansar samt lyssnar på ljudböcker/poddar. 

Resultatet i Karlsborgs kommun gällande vad ungdomarna gör minst en gång i veckan är i många fall likt rikssnittet. Ungdomarna i Karlsborg håller dock i högre grad än rikssnittet på med motorsport, mekar, EPA, A-traktor eller liknande. 

Inflytande i skolan och kommunen

En majoritet av ungdomarna i Karlsborg vill vara med och bestämma om olika saker i skolan. Andelen som upplever att de får vara med och bestämma är lägre. Det som högst andel ungdomar (68–76 %) vill vara med och bestämma om är skolmaten. Samtidigt är skolmaten det som lägst andel ungdomar (8–18 %) anser att de får vara med och bestämma om. Andelen som anser att de får vara med och bestämma om olika saker i skolan har minskat i nästan samtliga frågor jämfört med år 2019. 

Vad gäller ungdomarnas delaktighet i kommunen svarar totalt 26 % av ungdomarna att de vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen vilket är en minskning sedan år 2019. Tjejer vill vara med och påverka i högre grad än killar. När det kommer till synen på möjligheterna att påverka uppger 24 % av ungdomarna att de har ganska eller mycket stora möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. Även detta är en minskning från år 2019. Tjejer ser något mindre positivt än killar på sina möjligheter att påverka.

Trygghet och utsatthet

I flera frågor om trygghet på olika platser har den upplevda tryggheten bland ungdomarna i Karlsborg ökat. Det är dock en något mindre andel tjejer som svarar att de oftast eller alltid känner sig trygga i skolan jämfört med år 2019. På frågan om ungdomarna har blivit utsatta för någon otrygg situation eller brott de senaste sex månaderna svarar störst andel att de har sett någon bli utsatt för misshandel eller våld. 13 % av killarna och 10 % av tjejerna har sett någon annan utsättas för detta. Därefter svarar en andel om 6–14 % att de själva har blivit hotade på sociala medier eller online. 4-10 % har utsatts för stöld. Det är en högre andel tjejer än killar som har blivit hotade på sociala medier/online, medan killar i högre grad än tjejer har utsatts för stöld.

Det framgår också att en andel om mellan 18-25 % har utsatts för mobbning (enstaka gånger eller under en längre period). Tjejer har utsatts i högre grad än killar. Över tid har dock andelen tjejer som utsatts för mobbning minskat. Av de som har utsatts för mobbning svarar majoriteten att det skett i skolan.

Tydliga skillnader i hälsa mellan kön

Liksom år 2019 framgår det i årets resultat att det finns tydliga skillnader i kön vad gäller hälsa. 81 % av killarna och 57 % av tjejerna svarar att de mår mycket eller ganska bra. Av årets resultat framgår det dock att killar mår sämre än år 2019, medan tjejer mår ungefär lika bra som tidigare. Könsskillnaderna är därmed mindre än år 2019. 

Tjejer uppger också i högre grad än killar att de har regelbundna psykiska och somatiska besvär, som stress, nedstämdhet och huvudvärk. En majoritet av tjejerna, 57 %, uppger att de har känt sig stressade flera gånger i veckan eller oftare under de senaste sex månaderna. 25 % av killarna svarar detsamma. 34 % av tjejerna svarar att de har känt sig nedstämda flera gånger i veckan eller oftare under samma tidsperiod, bland killarna svarar 15 % detta. Besvär med nedstämdhet har även ökat sedan 2019, både bland tjejer och killar. Även stress har ökat bland tjejer. Störst andel av ungdomarna svarar att deras besvär troligtvis beror på skolarbete.

Få dricker alkohol och använder tobak

I resultatet framkommer även att få ungdomar i Karlsborg dricker alkohol, röker cigaretter och snusar, ett resultat som ligger i linje med rikssnittet. Däremot har snusning bland tjejer ökat från 0 % till 2 % jämfört med 2019, en trend som även ses i den nationella drogvaneundersökningen och flera regionala undersökningar. Rökning har också ökat bland både tjejer och killar sedan 2019.