Kvalitetsledningssystem

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Syftet med ledningssystemet är att det ska användas för att planera, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet ska säkerställa att rätt saker görs på rätt sätt vid rätt tillfälle och ska skapa ordning så att exempelvis vårdskador, missförhållanden och andra avvikelser kan förebyggas.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ställer krav på att det finns ett ledningssystem som säkerställer att verksamheten bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Författningen ska tillämpas på verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, HSL, socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.