"" Vård, stöd & omsorg

Akut hjälp och kontakter

Här hittar du telefonnummer till akut hjälp, socialjouren och andra kontakter.

Anhörigstöd

Stöd till anhöriga riktar sig till dig som vårdar eller stöttar en äldre eller yngre anhörig.

Dödsfall och begravning

Borgerliga och religiösa ceremonier vid vigsel och begravning.

Ekonomiskt stöd och rådgivning

Du som har ekonomiska bekymmer och svårt att klara din och din familjs försörjning kan få olika former av stöd och hjälp.

Familj, barn och unga

Familjerådgivning, faderskap, kontaktperson för barn och unga, adoption, hot och våld i nära relationer.

Funktions-
nedsättning

Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionsnedsättning är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Hot och våld i nära relationer

Våld i nära relation är att bli illa behandlad, fysiskt eller psykiskt, av någon som står dig nära, till exempel din partner, föräldrar eller andra släktingar. Det kan handla om att känna sig rädd, hotad och kontrollerad eller att bli slagen, kränkt och tvingad att göra något mot sin vilja.

Integration och mångfald

Integration och uppnå mångfald ska vara ett naturligt perspektiv inom alla verksamheter och samhällsområden. Karlsborgs kommun strävar efter att vara en kommun där alla kan känna sig välkomna oavsett ålder, kön, ursprung, trosuppfattning, sexualitet eller social tillhörighet.

Kommunal hälso- och sjukvård

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människan värdighet. Insatserna sker genom teamarbete mellan sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, enhetschef och omvårdnadspersonal. Insatserna planeras och utförs utifrån den enskildes individuella behov dygnet runt.

Kvalitet och utveckling

Socialförvaltningen i Karlsborg drivs av en stark vilja att utveckla och vår verksamhet ska genomsyras av god kvalitet!

Missbruk och beroende

Behöver du hjälp att komma ur ditt beroende eller missbruk? Har du någon närstående som missbrukar eller har du frågor som handlar om missbruk och beroende?

Patientsäkerhet

Patientsäkerhetslagen (PSL) ska främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Enligt PSL ska vårdgivare bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.

Äldreomsorg och senior

När man blir äldre och kroppen inte orkar som förut kan man behöva stöd i sitt dagliga liv. Då kan du ansöka om insatser inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen strävar efter att du ska kunna bo kvar hemma i din invanda miljö så länge som möjligt. Vi har en omfattande hemvård med kompetent personal och många olika insatser. För dig som trots allt inte längre klarar av att bo hemma kan man ansöka om särskilt boende.

Öppenvård

Ibland är livet tungt att bära, då kan det vara skönt att ta hjälp av någon. Det finns möjlighet att komma till oss för råd- och stödsamtal, utan att det journalförs.

Överförmyndare, god man och förvaltare

Karlsborg samverkar med ett antal kommuner gällande överförmyndare och det gemensamma kontoret finns i Lidköpings kommun. Kontaktuppgifter och samlad information om god man, förvaltare och förmyndare finns på deras hemsida och här hittar du direktlänkar som hjälper dig vidare.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies