Övriga insatser till dig med funktionsnedsättning

Telefon
0505-172 79

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Individ- och familjeomsorgen
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

En funktionsnedsättning kan vi drabbas av mitt i livet, kanske efter en stroke, annan sjukdom eller olycka. Nedan hittar du ett urval av insatser som kan bli aktuella för dig som lever med en funktionsnedsättning. Du som har en funktionsnedsättning kan alltid kontakta kommunens biståndshandläggare eller ansvarig enhetschef om du vill veta mer om de tjänster som kommunen erbjuder för personer med funktionsnedsättning.

 • Äldre dam håller i mugg

  Hemtjänst, trygghetslarm och bostadsanpassning

  Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara de vardagliga sysslorna på egen hand kan du få hjälp och stöd i det egna hemmet.

 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  I Karlsborgs kommun finns det parkeringsplatser som är reserverade för dig som har betydande svårigheter att förflytta dig till fots till och från ett fordon. Här nedan hittar du information om hur du ansöker om ett parkeringstillstånd samt information och regler.

 • Person i rullstol framför trappa

  Bostadsanpassning

  Det kommunala bostadsanpassningsbidraget riktar sig till dig som har en långvarig eller bestående funktionsnedsättning. Bidraget avser anpassningar av fasta funktioner i din permanenta bostad som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar i ditt hem och leva så självständigt som möjligt.

 • Yngre och äldre kvinnor

  Stöd till anhöriga

  Stöd till anhöriga riktar sig till dig som vårdar eller stöttar en äldre eller yngre anhörig.

 • Sjuksköterska som tar blodtryck på äldre dam

  Kommunal hälso- och sjukvård

  Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människan värdighet. Insatserna sker genom teamarbete mellan sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, enhetschef och omvårdnadspersonal. Insatserna planeras och utförs utifrån den enskildes individuella behov dygnet runt.

 • Buss västtrafik

  Färdtjänst och riksfärdtjänst

  Karlsborgs kommun samarbetar med Tibro och Hjo kommuner i frågor som rör kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts.

 • Person med rullator

  Servicetjänster för att förebygga fallskador

  Servicetjänst är en kostnadsfri tjänst för pensionärer och personer med funktionsvariation. Det kan handla om enkla saker som att byta batterier i brandvarnaren, byta en lampa eller att sätta upp gardiner.