Bygglovsbefriade åtgärder

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Det finns ett antal åtgärder som i de flesta fall är bygglovsbefriade. Detta gäller främst om du bor i en- eller tvåbostadshus. Här nedan hittar du information om vad som är bygglovsfritt.

När krävs inte bygglov?

Bygglovsbefriade åtgärder får oftast göras oavsett vad som anges i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna. Med lovbefrielsen följer ett stort ansvar för den enskilde byggherren att följa kraven i lagstiftningen.

Det innebär exempelvis att en friggebod eller ett skärmtak får placeras på "punktprickad mark" – det vill säga mark som enligt detaljplanens bestämmelser inte får bebyggas. I detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse krävs inte heller bygglov för mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset.

Bygglovsbefriade åtgärder ska heller inte räknas in i tomtens högsta tillåtna byggnadsarea. Observera att kommunen genom detaljplan eller områdesbestämmelser kan utöka bygglovsplikten och bestämma att dessa åtgärder kräver bygglov.

  • Det krävs inte bygglov för en liten tillbyggnad av bostadshus eller komplementbyggnad. Med liten tillbyggnad avses max 50% av byggnadens ursprungliga byggnadsarea i ett plan och max 30 m2.
  • Det krävs inte bygglov för att uppföra komplementbyggnad. För att räknas som bygglovsbefriad komplementbyggnad ska byggnaden placeras i bostadshuset omedelbara närhet, utformningen ska vara underordnad huvudbyggnaden och användas endast för bostadens behov.
  • Mur och plank kräver inte lov. Du hittar mer information om murar, plank och staket här
  • Utanför detaljplanerat område får ekonomibyggnader som är avsedda för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring byggas utan bygglov. Observera att byggnaden ska ha en koppling till själva näringsverksamheten för att vara bygglovsbefriad. 

Bygger man närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste dock berörda grannar godkänna detta, det kallas för ett Grannemedgivande. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt, för att undvika eventuella missförstånd i framtiden.