Detaljplan för Åsen västra industriområde, tidigare Kärnebäcken 1:1

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Planbild Kärnebäcken 1:1

Detaljplan för Åsen Västra industriområde, tidigare Kärnebäcken 1:1

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av industri, kontor, verksamheter och detaljhandel med skrymmande varor vid befintligt industriområde i Åsen, sydväst om Karlsborgs tätort.

I områdets norra och västra del går den asfalterade vägen Åsenvägen. Åsenvägen nyttjas av både boende i området och  lastbilar som ska till och från det befintliga industriområdet. Norr om vägen inom fastighet Kärnebäcken 1:14 finns en lagerlokal och uppställningsyta. Direkt söder om Åsenvägen finns en grusad uppställningsplats för industrirelaterade maskiner, verktyg, containrar och dylikt. Resterande mark är idag planterad blandskog.

Granskningstiden pågår 25 mars - 22 april 2024. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 22 april 2024. 

Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uteblivet svar under granskningstiden tolkas som att inga synpunkter finns.

Synpunkter framförs skriftligt till:
Plan- och byggenheten
Karlsborgs kommun
Storgatan 16 
546 82 Karlsborg

Eller
Mail: bygg@karlsborg.se

Eventuella frågor ställs till:

Maria Sjöberg
Fysisk planerare
Telefon: 0505-172 98
Mail: maria.sjoberg@karlsborg.s

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplanearbetet för del av Åsen västra industriområde, tidigare Kärnebäcken 1:1 är i granskningskedet