Öppna sammanträden

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen (den del som avser beslutsärenden på kommunstyrelsen), barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har öppna sammanträden för allmänheten.

Kommunallagen om offentliga sammanträden

En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det.

En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100)

Huvudregeln

Huvudregeln är att nämndsammanträdena är slutna. Men kommunens nämnder och styrelser får besluta att sammanträdena helt eller delvis ska vara offentliga. Vilka personer som representerade allmänheten vid sammanträdet ska inte protokollföras.

Utskottens sammanträden får inte vara offentliga

Regeln om offentliga sammanträden gäller endast nämndens sammanträden, inte utskottens eller andra beredande organs sammanträden, till exempel presidiemöten eller liknande.

Vissa ärenden får inte behandlas när allmänheten är närvarande

Kommunallagen förbjuder uttryckligen offentliga sammanträden när nämnden behandlar sekretessbelagda ärenden eller ärenden som avser myndighetsutövning.

Av förarbetena till kommunallagens regel om offentliga nämndsammanträden framgår att också ärenden som endast bereds av nämnden för avgörande av fullmäktige, eller i vissa fall annan nämnd, inte lämpar sig för offentliga sammanträden. Exempel på beredningsärenden som inte bör behandlas på offentligt sammanträde är nämndernas budgetframställningar till fullmäktige.

Allmänheten måste på något sätt få veta att sammanträdet är öppet

Allmänheten ska upplysas om när och var det offentliga nämndsammanträdet äger rum och bör också upplysas om vilka ärenden som kommer att tas upp på detta sammanträde. Det är nämnden som själv bestämmer den mest lämpliga formen.

Yttranderätt för allmänheten kräver enhälligt beslut i nämnden

Beslut om yttranderätt för andra än de som uttryckligen enligt kommunallagen kan medges närvarorätt kräver ett enhälligt beslut i nämnden. Möjligheten att ge allmänheten yttranderätt vid offentliga sammanträden bör tillämpas restriktivt.