Strandskydd

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

I miljöbalken finns bestämmelser om strandskydd. Syftet med lagen är att stärka allemansrätten vid vatten så att alla ska kunna komma ner till stranden – inte bara markägarna. Lagen skyddar även växt- och djurlivet vid strandområdena.

Karlsborgs kommun omfattas av ett utökat strandskydd upptill 300 meter på land och i vatten. 

Exempel på förbjudna åtgärder:

 • Bygga en ny byggnad – till exempel hus, förråd, husbåt, bastu, friggebod och växthus.
 • Ändra byggnad eller byggnads användning. Exempelvis genom att bygga om ett förråd till en bastu.
 • Inreda en sjöbod för boende.
 • Göra en stor tillbyggnad.
 • Förberedelsearbete – till exempel gräva, fälla träd och schakta.
 • Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten. Till exempel brygga, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång.
 • Åtgärder som försämrar mycket för växter och djur. Till exempel pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden.

För att få uppföra byggnader inom strandskyddat område krävs strandskyddsdispens. Kravet på dispens gäller även så kallade friggebodar. Det innebär att byggnader som får byggas utan bygglov ändå kräver strandskyddsdispens, detta är okänt för många. Båthamnar, båtbryggor, båthus, pirar med mera kräver också strandskyddsdispens.

Enda undantaget från strandskyddsbestämmelserna är ekonomibyggnader som är avsedda för jordbrukets, skogsbrukets, fiskets eller renskötselns behov – dock under förutsättning att byggnaden måste ligga inom strandskyddat område.

Ansökan om strandskyddsdispens

Strandskyddsdispens

Endast om minst ett av nedan preciserade särskilda skäl är uppfyllt kan kommunen ge dispens från strandskyddsbestämmelserna:

 • Platsen har redan har tagits i anspråk och saknar betydelse för strandskyddets syften – detta kan exempelvis vara att bygga ytterligare en byggnad inom befintlig tomtplats.
 • Platsen är väl avskild från strandlinjen av till exempel en väg, järnväg eller annan exploaterad mark. Med begreppet väg menas inte småvägar. Det ska vara större vältrafikerade vägar.
 • Anläggningen behöver för sin funktion ligga vid vattnet.
 • Byggnaden eller anläggningen behövs för att utvidga en pågående verksamhet och detta är inte möjligt utanför det strandskyddade området.
 • Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse eller behöver platsen tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Även om det finns särskilda skäl får åtgärderna inte heller strida mot strandskyddets syften

 • Att allmänhetens tillgång till strandområden inte får försämras.
 • Att livsvillkoren för växt- och djurliv inte får försämras.

Ett beslut om dispens från strandskyddet varar i två år. Om inte åtgärden har påbörjats inom två år från det att beslutet fått laga kraft upphör dispensen att gälla.

Åtgärder som innebär arbeten i vatten kan även vara en anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken. Anmälan eller ansökan om tillstånd görs hos Länsstyrelsens vattenverksamhet.