Insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Telefon
0505-172 79

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Individ- och familjeomsorgen
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Kontakter

 Ung flicka med utvecklingsstörning, i sällskap av en kvinna

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med funktionsnedsättning rätt till olika former av stöd. Målet med insatserna är att den enskilde ska ha goda levnadsvillkor, ett meningsfullt liv, känna trygghet och vara delaktig. Insatserna ska grundas på den enskildes rätt till självbestämmande.

Vem kan få stöd enligt LSS?

Stöd enligt LSS kan ges till följande personkretsar:  

 1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
 3. personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och hjälp.

Vid stöd enligt LSS sker prövningen i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de tre personkretsarna som lagen avser, det vill säga om du tillhör de tre grupperna lagen avser. Därefter prövas om du har rätt till den sökta insatsen.

LSS-insatser

Det finns tio insatser som kan sökas enligt LSS:

 1. Råd och stöd (hanteras av habiliteringen Västra Götalandsregionen)
 2. Personlig assistent
 3. Ledsagarservice
 4. Kontaktperson
 5. Avlöserservice i hemmet
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 9. Bostad med särskild service för vuxna eller anan särskild anpassad bostad för vuxna
 10. Daglig verksamhet

Du kan läsa mera om insatserna i broschyren "LSS insatser".

 • Kvinna som läser

  Avlösarservice i hemmet

  Den som har en funktionsnedsättning och som vårdas av en anhörig kan få avlösarservice. Avlösarservice innebär att en person kommer hem till någon som har en funktionsnedsättning för att avlasta de anhöriga.

 • Boende för vuxna (LSS)

  Kommunen har en skyldighet att anvisa särskilt anpassade bostäder med personalstöd hela eller delar av dygnet beroende på den enskildes behov. I bostaden ska det finnas en bemanning som täcker de boendes hela stödbehov av både omvårdnad och fritidsaktiviteter. Personalen ska ha den kompetens som krävs för en bra verksamhet.

 • Kontaktperson (LSS)

  En kontaktperson är en medmänniska som har tid, tålamod och intresse för att ge stöd åt en person med funktionsnedsättning. Kontaktpersonen ersätter eller kompletterar kontakten med anhöriga och vänner.

 • Korttidstillsyn

  Skolungdom över 12 år kan få tillsyn före och efter skoldagen när vårdnadshavare arbetar.

 • Barn vid ett hus

  Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar

  Barn och ungdomar som på grund av stort omvårdnadsbehov inte kan bo hos sina vårdnadshavare kan ha rätt att bo i en annan familj i form av familjehem. De kan också få bo i en bostad med särskild service tillsammans med andra barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

 • Vandring i skogen

  Korttidsvistelse

  Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till avkoppling och miljöombyte.

 • Man i permobil - funktionshinder

  Personlig assistans

  Syftet med personlig assistans är att du som har en omfattande funktionsnedsättning och är i behov av stöd med grundläggande behov ska kunna leva som andra personer i motsvarande ålder.

 • Kvinna som rider

  Ledsagarservice

  Ledsagarservice får du som tillhör en av personkretsarna i LSS-lagen och som inte har personlig assistans. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra. Ledsagarservice är när en person följer med till olika aktiviteter.

 • Pyssel

  Daglig verksamhet (LSS)

  Daglig verksamhet är en insats enligt LSS lagen och kan sökas av dig som har en funktionsnedsättning, är i yrkesverksam ålder och som inte arbetar eller studerar. Syftet med den dagliga verksamheten är att ges möjlighet att ha något meningsfullt och intressant att göra under dagtid.

De flesta insatserna inom socialtjänsten är frivilliga, men vissa insatser kan vara kopplat till tvång, exempelvis lagen om vård av unga (LVU) eller lagen om vård av missbrukare (LVM). Här kan du läsa mera om de olika lagarna som styr socialtjänsten.