Ny översiktsplan

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Översiktsplan

Den 14 juni 2023 beslutade kommunstyrelsen att Karlsborgs kommun ska tar fram en ny översiktsplan för hela kommunen. Arbetet med den kan du följa här.

En översiktsplan beskriver i stora drag hur all mark och vatten i kommunen ska användas på bästa sätt för att bidra till att visionen kan uppnås på ett hållbart sätt. Översiktsplanen pekar ut riktlinjer för hur grönområden, bebyggelse och infrastruktur ska utvecklas över tid och påverkar till exempel var nya bostäder och förskolor ska uppföras eller när du söker ett bygglov på din fastighet.  

Varför en översiktsplan?

Alla kommuner måste ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen. Planen är inte juridiskt bindande, men den blir utgångspunkten för allt efterföljande arbete inom samhällsbyggandet. Innehållet i översiktsplanen ska bygga på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar såsom övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden, fysisk struktur och allmänna intressen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och visa på hur kommunen vill utvecklas mot framtiden.

 • Symbol med en pratbubbla och bokstaven i

  Vad är en översiktsplan?

  Översiktsplanen beskriver hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten för att utveckla exempelvis bostäder, verksamheter, grönområden och infrastruktur. Översiktsplanen är också ett verktyg för att styra utvecklingen emot social hållbarhet samt arbeta med miljöfrågor och klimatanpassning.

 • Processbeskrivning för ett arbete med översiktsplan

  Så går det till att ta fram en översiktsplan

  Det är kommunstyrelsen som ytterst ansvarar för arbetet med en ny översiktsplan. När översiktsplanen sedan ska antas politiskt ska den först beredas i kommunstyrelsen och sedan tas beslut i kommunfullmäktige.

 • Övergripande tidplan för översiktsplanen

  Tidplan

  Att ta fram en ny översiktsplan är ett omfattande arbete som tar lång tid. Här tar du del av tidplanen.

Nyheter

 • Processbeskrivning av arbetet med ny översiktsplanen som

  Uppdaterat om ny översiktsplan - utvecklingsinriktningen finns på plats!

  4 juli 2024

  Utvecklingsinriktningen är den första av tre delar som ska utgöra kommunens nya översiktsplan. Utvecklingsinriktningen redovisar i generella drag kommunens långsiktiga avsikter och lyfter fram prioriteringar för utvecklingen av bebyggelse, natur och friluftsliv samt kommunikationer.

 • Dialogträff i Mölltorp 2023-09-28

  Nya översiktsplanen: Arbete pågår med att sammanställa underlaget

  20 februari 2024

  Arbetet med översiktsplanen pågår för fullt och under hösten 2023 genomfördes ett antal medborgardialoger på olika platser i kommunen. För att få fram ytterligare underlag har även näringslivet, elevråd, kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda deltagit i samtal och workshops.

 • Översiktsplan

  Ny översiktsplan är på gång!

  31 augusti 2023

  Planering och förberedelser är i full gång för att dra i gång arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för att peka ut riktningen för Karlsborgs utveckling in i framtiden.

Fler nyheter