Om friluftsplanen

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
kultur.fritid@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Sol och bad runt klipporna vid Djäknesundet

Arbetet med en friluftsplan för Karlsborgs kommun startade 2014.

Arbetet med en friluftsplan för Karlsborgs kommun startade 2014. Friluftsplanering Ingemar Ahlström, anlitades för att inventera friluftslivet i Karlsborg och att skriva ett utkast till plan. En styrgrupp bildades och i styrgruppen ingick: 

 • Stig Carlsson, Kultur- och fritidsnämndens ordförande
 • Thomas Blomgren, kultur- och fritidschef
 • Thorbjörn Ingvarsson, föreningskonsulent
 • Lars Ramsin, kommunledningsförvaltningen
 • Henrik Fransson, Karlsborgs Turism AB
 • Mats Mellblom, ledamot kultur- och fritidsnämnden

Vid något tillfälle har även Peter Eriksson, Länsstyrelsen medverkat.

Ingemar Ahlströms arbete lades till grund för en remiss under första halvåret 2017. Av remissvaren framgick att en omfattande bearbetning var nödvändig innan planen kunde antas. Därför tillsattes en arbetsgrupp. Till arbetsgrupp utsågs: 

 • Thorbjörn Ingvarsson
 • Lars Ramsin
 • Mats Mellblom
 • Peter Wibjörk, Friluftsfrämjandet Karlsborg
 • Max Pålsson, Naturskyddsföreningen Karlsborg

Vid enstaka tillfällen har Jarl Karlsson, Karlsborgs Turism AB och Fredrik Tidholm, Karlsborgs Utveckling AB medverkat.

Denna plan är dels en nulägesbeskrivning och dels ett långsiktigt dokument om friluftslivets utveckling. Den ska kompletteras med en handlingsplan där enskilda åtgärder prioriteras. Handlingsplanen ska uppdateras regelbundet och åtgärder kan tas bort eller läggas till.

Åtgärder för friluftslivet genomförs inte bara av offentliga aktörer. Ideella och kommersiella krafter medverkar i hög grad till friluftslivets utveckling. Den största effekten erhålls ofta genom att dessa tre samhällssektorer samverkar. Som ett forum för samverkan föreslås i planen att ett friluftsråd bildas. En viktig uppgift för friluftsrådet blir att hålla handlingsplanen aktuell. 

Finansiering

Finansiering har skett av Karlsborgs kommun med stöd av Naturvårdsverkets statliga bidrag för lokal och kommunal naturvård (LONA).

Friluftsplanen finns på Karlsborgs kommuns webbplats, www.karlsborg.se

Kartor och layout

Plan- och byggenheten

Karin Stattin, kommunikationschef

Foto

Framsida: Max Pålsson

Baksida: Three Piece Media Production

Övriga: Fotograf står angivet vid respektive foto.

Friluftsplanen är antagen av kommunfullmäktige 2018-10-29