Skyddad natur

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
kultur.fritid@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Förteckning över skyddad natur i Karlsborgs kommun

 • Skyddsform

  Naturreservat

  Syfte

  Bevara ett rikt odlinglandskap med sällsynt flora och fauna. För framtiden bevara ett för allmänheten populärt utflyktsmål.

 • Skyddsform

  Naturvårdsområde

  Syfte

  Bevara ett område med en sällsynt och värdefull geologi och topografi som hyser intressanta växtlokaler.

 • Skyddsform

  Naturreservat

  Syfte

  För framtiden bevara ett attraktivt strandområde samt bereda allmänheten till friluftsliv detsamma.

 • Skyddsform

  Naturreservat

  Syfte

  Bevara en unik hagmarksmiljö med grova ädellövträd samt utveckla och tillgängliggöra området för friluftslivet.

 • Skyddsform

  Naturreservat

  Syfte

  Bevara värdefulla naturmiljöer knutna till ädellövskog, triviallövskog samt till friluftslivet där besökare ska kunna se och uppleva områdets typiska livsmiljöer och arter.

 • Skyddsform

  Naturreservat

  Syfte

  Bevara värdefulla naturmiljöer knutna till åldrig barrskog samt till friluftslivet där besökare ska kunna se och uppleva områdets typiska livsmiljöer och arter.

 • Skyddsform

  Naturreservat

  Syfte

  Att för framtiden bevara ett område med en från vetenskaplig synpunkt synnerligen värdefull geologi och en naturlig hagmark samt att ge allmänheten möjlighet till naturstudier.

 • Skyddsform

  Naturreservat

  Syfte

  Bevara ett stort sammanhängande komplex av öppen myr, trädbevuxen myr, sumpskogar och fastmarksholmar med äldre barrskog samt tillgängliggöra området för det rörliga friluftslivet.

 • Skyddsform

  Naturreservat

  Syfte

  Att för framtiden bevara en naturskogsartad alsumpskog med dess flora och fauna och naturliga successioner.

 • Skyddsform

  Naturreservat

  Syfte

  Bevara naturvärden till gamla hällmarkstallskogar och åldriga barrskogar samt till det rörliga friluftslivet där besökare ska kunna se och uppleva områdets typiska livsmiljöer och arter.

 • Skyddsform

  Naturreservat

  Syfte

  Att för framtiden bevara ett område med intressant geologi och topografi.

 • Skyddsform

  Naturreservat

  Syfte

  Bevara ett orört skärgårds- och klipplandskap med välutvecklade rundhällar och hällmarkstallskogar samt för det rörliga friluftslivet.

 • Skyddsform

  Naturreservat

  Syfte

  Bevara ett orört skärgårds- och klipplandskap med välutvecklade rundhällar, hällmarkstallskogar och lövrika sluttningar i grönstråk samt för det rörliga friluftslivet.