Skyddad natur

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
kultur.fritid@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Besökscentrum Tivedens Nationalpark

Värdefull natur kan på olika sätt skyddas mot exploatering eller andra ingrepp. Syftet är ofta att bevara den biologiska mångfalden, men naturskyddet kan också vara inriktat på att upprätthålla möjligheter till rekreation och friluftsliv.

Naturreservat är den vanligaste skyddsformen. Skyddsbestämmelserna anpassas för varje reservat beroende på syftet med reservatsbildningen. 

Strandskydd är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Strandskyddet ska trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsmiljöer för växt- och djurliv. Det generella strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet, längs hav, sjöar och vattendrag. Strandskyddet kan utökas upp till 300 meter. I kommunen har vi tre sjöar med utökat strandskydd på 300m Vättern, Viken och Bottensjön samt 16 sjöar med utökat strandskydd på 200 m. 

I Karlsborgs kommun ingår en del av Tivedens nationalpark samt 13 naturreservat. Flera av dessa samt ytterligare områden är dessutom skyddade som Natura 2000-områden. Naturreservaten finns utförligt beskrivna på länsstyrelsens webbplats. 

Kommunen har enligt beslut och skötselplanansvar för tillsyn och underhåll av vandringsleder och friluftsanordningar i flera av naturreservaten i kommunen. Av kommunens 13 naturreservat är skydd och bevarande av natur-kulturmiljö det huvudsakliga syftet med reservaten. I nio reservat är även bevarande och utveckling för friluftsliv en del i syftet, där åtgärder för friluftsliv tas upp i skötselplanen. 

Naturreservatet Granvik är kommunens egna naturreservat där kommunen själva ansvarar för förvaltningen.

Karta över naturreservaten i Karlsborgs kommun: