Torghandel

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Torgförsäljning vid Rödesund sker på Torggatan varje fredag.

Gatan är i samband med torgförsäljningen avstängd för motorfordonstrafik fredagar, kl. 6.00-15.00. 

Karta över området

 

Kommunen upplåter fasta och tillfälliga saluplatser för torghandel inom Rödesunds torg.

Kommunens ordningsregler för torghandel

§ 24 Torghandel får ske på helgfria fredagar. 

Försäljningen får börja tidigast klockan 07:00 och skall sluta senast klockan 15 :00.

Om helgdag infaller på dag som är torgdag får torghandel i stället ske närmast föregående vardag.

25 § Fasta platser upplåts högst ett år. Upplåtelse av en tillfällig saluplats gäller saludagen.

26 § Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen.

Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser.

27 § Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan.

I fall en innehavare av en fast saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort anmälan till kommunen att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har kommunen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.

28 § Innehavaren av en saluplats skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg. 

 

En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort detta eller lämna det på av kommunen anvisad plats.