Kontrollplan

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Vad är en kontrollplan? 

En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL för åtgärden kan antas komma att uppfyllas. Oftast utformas kontrollplanen som en matris där det i rader och kolumner framgår följande:

  • vad som ska kontrolleras
  • vem som ska utföra kontrollen
  • hur och när kontrollen ska göras
  • mot vad kontrollens resultat ska jämföras och på vilket sätt resultatet ska redovisas

Vad är syftet med kontrollplanen? 

Syftet med kontrollplanen är att byggnadsnämnden ska kunna bedöma om regelverket enligt PBL kan komma att uppfyllas.

Vid utförandet av lov- och anmälanspliktiga åtgärder är kontrollplanen grunden för kontrollsystemet i plan- och bygglagen. 

Vem ska ta fram kontrollplanen?

Det är byggherren som är ansvarig för att det finns en kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärden. Kontrollplanen ska tas fram av byggherren med stöd av dennas organisation, vilket inkluderar entreprenörer, projektörer och övriga konsulter med biträde av kontrollansvarig.

Du hittar mer information om kontollplanen på Boverkets hemsida