Sverigedemokraterna

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Så här svarade Sverigedemokraterna på frågorna.

Fråga 1: 

Vad är det bästa med Karlsborgs kommun, vad är det som är utmärkande och viktigt att hålla fast vid?

Svar på fråga 1:

Det är tryggheten och den goda boendemiljön. Det är argument som gör att människor väljer att bosätta sig i Karlsborg. Vi tror inte att Karlsborg kommer att kunna bli en industriort av rang, även om det sker en del nyetableringar av företag.

Sannolikt kommer den största utvecklingen av arbetsmarknaden att ske inom Försvarsmakten, även om vi tror att ny teknik tex i form av ”vätgas”, som vi motionerat om, kan bidra både till en hållbarare kommun och fler arbetstillfällen.

Vi tror vi att det finns goda förutsättningar för att Karlsborg ska kunna bli en pendlarkommun, ungefär som Trosa är till Stockholm. Det kräver att man utvecklar kommunikationsmöjligheterna tex genom att på sikt återöppna Karlsborgsbanan. Den senare en fråga vi diskuterar med vår riksorganisation. Vi är väl medvetna om den problematik som det innebär men tror att det är en viktig förutsättning för utveckling av kommunen.

Fråga 2: 

Vilket befolkningsmål har ni för 2035? Om ni vill att Karlsborg ska växa, i vilken takt ska det ske och vilka åtgärder vidtar ni för att det ska bli så?

Svar på fråga 2:

Till 2035 är det 14 år. Karlsborgs innevånarantal toppade i slutet av 1950-talet då vi var drygt tiotusen innevånare, 10152 för att vara exakt. Dit kommer vi inte 2035, men vi bedömer att det kan vara möjligt att nå 7500 innevånare. Vi tror att detta bäst sker genom en evolution inte en revolution, dvs en långsam, metodisk och kontrollerad uppbyggnad av kommunens resurser som över tid möjliggör rätt prioritering av olika insatsområden. Vad gäller utvecklings åtgärder som vi vill vidta så hänvisar vi till svaret på fråga 1.

Fråga 3: 

Finns det, för er, prioriterade grupper i kommunen som ni anser att det ska satsas extra mycket på? Om så är fallet, vad är det som avgör vilka och hur vill ni då satsa?

Svar på fråga 3:

Barnen och de äldre. Frågor vi pekade på redan 2014 när vi kom in i Kommunfullmäktige för första gången. Skälen är att det är där vi ser de största behoven och ökningen av behoven. De äldre ska naturligtvis kunna se fram emot ett bra liv under ålderns höst och det var skälet till att vi i vår senaste budget förstärkte vi personalresurserna för Haganäset. SD var också det parti som avsatte mest resurser till BUN, där behoven till barn med särskilt stöd ökat.

Fråga 4:

Det pratas mycket om medborgardialoger. På vilket sätt vill ni föra dialog med oss kommuninvånare?

Svar på fråga 4:

Förutom de alternativ som kommunen generellt erbjuder, så har SD anordnat föreläsningar och möten med olika riksdagsledamöter. 

Det händer också att innevånare i Karlsborg kontaktar olika ledamöter direkt tex per telefon eller ute i Karlsborg. Vi tycker att det är trevligt och det är helt ok för vår del att ta personliga kontakter. Vi tror mycket på det personliga mötet. 

Vi försöker också att föra en aktiv debatt på lokaltidningarnas debattsidor.

Fråga 5:

Hur ska man få människor att vilja jobba inom omsorgen i Karlsborg i framtiden? Redan nu ser vi att färre och färre väljer den inriktningen. Hur jobbar ni för att säkerställa en bra omvårdnad i framtiden i vår kommun?

Svar på fråga 5:

Detta är en fråga som är svår att hantera lokalt. Bristen på kvalificerad vårdpersonal finns över hela Sverige. I grunden tror SD att man behöver göra tre saker:

  • Höja statusen på yrken inom vården, främst Undersköterskor. Att vara undersköterska måste innebära att man tydligt uppfyller vissa kvalifikationer, annars urvattnas statusen. Idag finns det tendenser till att man släpper in människor som inte full ut är kvalificerade för yrket.
  • Premiera och möjligen också bidra till olika former av vidareutbildning.
  • Höja lönerna. Vilket är en nödvändighet om vi ska kunna konkurrera på den öppna marknaden.

För att säkerställa en god omvårdnad i framtiden kan rekrytering av personal också behöva ske via privata företag. Något som SD tidigare motionerat om.

Fråga 6:

Hur vill ni arbeta för utveckling i det som inte är centralort, det vill säga landsbygd och övriga tätorter i kommunen?

Svar på fråga 6:

En komplicerad fråga då de olika delarna runt centralorten Karlsborg har väldigt olika förutsättningar. Men några punkter ser SD som viktiga är följande:

  • Utveckla kommunikationerna, elektroniska och fysiska tex etablera en rundtursbuss för att förbättra kommunikationerna.  
  • Om möjligt fördela samhällsservicen på fler fysiska platser, tex barnomsorgen.
  • Underlätta för företagande i ytterorterna.

Fråga 7:

Är det viktigt för er med utsmyckning i våra tätorter, ex belysning, blommor, planteringar, konst, kommunvapen med mera?

Svar på fråga 7:

SD tycker det är viktigt med utsmyckning i olika former därför att det utgör en del av kommunens ansikte utåt. Ett känt fenomen är utsmyckningen av rondellerna, som tyvärr omgärdas av ett antal rigorösa bestämmelser i förhållande till Trafikverket och av säkerhetsskäl. Vi känner att det finns en gräns för hur mycket ekonomiska resurser man kan lägga på utsmyckningar i förhållande till andra prioriterade områden.

Vi tycker också att städningen av kommunen är en viktig del av ansiktet utåt.

Fråga 8:

Många av våra vägar hör idag till Trafikverket och kan inte hanteras av kommunen men där ni har handlingsfrihet, hur ser ni på utbyggnad av gångstråk och cykelbanor?

Svar på fråga 8:

Vi ser positivt på gångstråk och cykelbanor därför att det är ett sätt att knyta ihop olika delar av kommunen. Erfarenheter från byggandet av cykelbanan till Mölltorp visar tyvärr att detta kan vara mycket kostsamt där Trafikverket vill ha betalt för stora delar av arbetet bla kostsamma projekteringar. Utbyggnaden av gång- och cykelbanor måste därför prioriteras bland övriga byggnadsprojekt som är på gång tex Carl-Johan skolan och Moliden. 

Fråga 9:

Det har inkommit förslag på byggnation av solcellsparker för elförsörjning, hur ser ni på en sådan utbyggnad i vår kommun?

Svar på fråga 9:

SD har lagt en motion om satsning på vätgas i Karlsborgs kommun på samma sätt som i Mariestad. Elförsörjningen till Mariestads tankstation för vätgas är en solcellspark. Man kommer också att bygga en ”vätgasdriven” förskola där strömkällan utgörs av solceller. 

Ett införande av vätgasdrift skulle också förändra förutsättningarna för att återöppna Karlsborgsbanan. 

Man får dock inte glömma bort EMP-problematiken vad gäller solceller och de ev synpunkter Försvarsmakten kan ha på detta.

Fråga 10:

Hur ser ni på framtiden gällande rekrytering av kommuninvånare som vill och kan engagera sig i kommunpolitiken?

Svar på fråga 10:

Generellt sett kan man säga att intresset för att engagera sig i kommunalpolitik är i avtagande. Redan idag finns möjligheter att vara på plats under möten med de flesta av våra politiska organ, men intresset är svagt. TV-sända möten kan möjligen förbättra detta.

SD tror inte att det i grunden är en ekonomisk fråga, utan en fråga om vilka prioriteringar dagens människor gör av sin fritid.

SD har haft funderingar kring att anordna föreläsningar och utbildningar för att visa vad det innebär att vara kommunpolitiker, men vi har inget färdigt förslag i frågan.

Fråga 11:

Anser ni att det är något som saknas i vår kommun och hur arbetar ni med den fråga om så är fallet?

Svar på fråga 11:

En del utvecklingsåtgärder har vi redovisat i tidigare svar, men utöver dessa så ser SD följande frågor:

  • Uppbyggnad av ett tydligt centrum. Vilket innebär att man tar ett tydligt beslut i frågan och genomför en metodisk uppbyggnad över tiden.
  • Tydligare satsning på tillgänglighet för funktionshindrade.
  • Återetablera ett bankkontor och eventuellt fler bankomater.
  • Satsa på en motorgård för den motorburna ungdomen.

Den möjlighet SD har i dagens politiska situation i Karlsborg att driva olika frågor är i huvudsak att motionera i dessa frågor, vilket vi också gör när vi bedömer att det är lämpligt. Sammanfattning av lagda motioner finns på kommunens hemsida.