Moderaterna

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Så här svarade Moderaterna på frågorna.

Fråga 1: 

Vad är det bästa med Karlsborgs kommun, vad är det som är utmärkande och viktigt att hålla fast vid?

Svar på fråga 1:

Det bästa med Karlsborg är naturen och sjöar och närheten till det mesta jämfört med en storstad. Vi har också bra skolor och äldrevård och en trygg ort att bo i. Det ska vi slå vakt om. Det är därför en fantastisk boendeort och även besöksort (exvis: Forsviks bruk, Karlsborgs fästning, Tiveden).

Det finns en stor potential till vidare utveckling för ökat boende och därmed också ökning av olika verksamheter. För att kunna upprätthålla en god kommunal service krävs ju också ett fortsatt bra befolkningsunderlag.

Det gäller då också att hålla fast vid våra positiva tillgångar genom att ha ett hållbarhetsperspektiv på vår utveckling samtidigt som vi måste få fram mer detaljplanerad tomtmark och helst ett minskat strandskydd. En positiv framtida utveckling måste vi bejaka.

Fråga 2: 

Vilket befolkningsmål har ni för 2035? Om ni vill att Karlsborg ska växa, i vilken takt ska det ske och vilka åtgärder vidtar ni för att det ska bli så?

Svar på fråga 2:

Här behöver vi spänna bågen så 8000 invånare är ett bra måltal och en takt som kommunen nog maximalt klarar av. Det som krävs för att klara detta är ökad tillgång på mark för bostadsbyggande och möjligheter för ökat bostadsbyggande (återigen strandskyddet måste förändras) samt marknadsföring av vår kommun. Exempelvis: Om de stora etableringarna av företag i bl a Skövde blir av så kommer det anställas mycket folk där och då ska vi marknadsföra oss som en mycket fin bostadsort.

Det måste också vara attraktivt att bo och leva i Karlsborg och då är vi tillbaka i bra förskolor och skolor, äldreomsorg samt verksamheter som ligger inom kultur och fritid.

Fråga 3: 

Finns det, för er, prioriterade grupper i kommunen som ni anser att det ska satsas extra mycket på? Om så är fallet, vad är det som avgör vilka och hur vill ni då satsa?

Svar på fråga 3:

Främst är det barn och ungdomar samt de äldre som är i behov av samhällets stöd i olika former. Det kräver att förskola, skola och äldrevård fungerar på ett bra sätt för elever, brukare och personal samt med bra lokaler. Kultur och fritid är ett annat område där vi vill satsa exempelvis på en ny B-idrottshall.

Näringslivet är också viktigt för kommunen både för våra jobb och för att det ska finnas butiker att handla i osv. Det kräver bra kommunal service och dialog och tillgång på mark samt att vi satsar på våra gator, vägar och parkområden osv i kommunen, dvs på vår infrastruktur.

Fråga 4:

Det pratas mycket om medborgardialoger. På vilket sätt vill ni föra dialog med oss kommuninvånare?

Svar på fråga 4:

Vi tror på mera möten av det här slaget som ikväll och inte bara på Casablanca utan även i Mölltorp, Forsvik och Undenäs. Alltså mera återkommande träffar där folk kan komma och prata och inte bara ställa frågor utan även säga sin mening. Vi ska ju öppna upp för medborgardialog inför kommunfullmäktige vilket också är bra.

Sedan finns ju vi partier och företrädare för partier. Det går ju bra att kontakta oss om man vill prata eller skriva/chatta mera enskilt eller engagera sig. Även enkäter är ett sätt att få in mera av medborgarnas synpunkter på.

Fråga 5:

Hur ska man få människor att vilja jobba inom omsorgen i Karlsborg i framtiden? Redan nu ser vi att färre och färre väljer den inriktningen. Hur jobbar ni för att säkerställa en bra omvårdnad i framtiden i vår kommun?

Svar på fråga 5:

Detta problem är något som vi inte bara ser i Karlsborg utan även nationellt.

Hos oss här i Karlsborg jobbas det aktivt med heltid som norm, vilket är bra då det skapar bättre förutsättningar i grunden.

Införandet av Heltid som norm innebär att vi som arbetsgivare ska erbjuda heltidstjänster, detta gör att vi som arbetsgivare blir attraktivare.

Det handlar också om att höja statusen för yrket genom möjligheter till kompetensutveckling och arbetsmiljöförbättringar, inte minst genom ökad digitalisering.

Vi ska ju inte prata nationell politik här men vi tror att det behövs fortsatta ökade statliga medel till kommunerna för att stärka välfärden. 

Fråga 6:

Hur vill ni arbeta för utveckling i det som inte är centralort, det vill säga landsbygd och övriga tätorter i kommunen?

Svar på fråga 6:

Det viktigaste för att utvecklas vidare är ökat boende och möjlighet till nya bostäder i de övriga tätorterna. Ett exempel är Karlsborgsbostäders satsning i Undenäs som är på gång.

Det är ändå ett gott befolkningsunderlag som ger möjligheter till annan service såväl butiker som kommunal sådan.

Det krävs också säkra elnät med nedgrävda kablar och ett väl utbyggt bredband på landsbygden.

Det kan också handla om att ta vara på de möjligheter som besöksnäring ger när allt fler upptäcker fördelen med friluftsliv. Det ställer då också krav på en hållbar hantering från kommunens sida.

Fråga 7:

Är det viktigt för er med utsmyckning i våra tätorter, ex belysning, blommor, planteringar, konst, kommunvapen med mera?

Svar på fråga 7:

Ja, det är viktigt för känslan av att bo i ett fint samhälle som har framtidstro. Det är även viktigt för besökare och för att locka fler att flytta hit. 

Fråga 8:

Många av våra vägar hör idag till Trafikverket och kan inte hanteras av kommunen men där ni har handlingsfrihet, hur ser ni på utbyggnad av gångstråk och cykelbanor?

Svar på fråga 8:

Det är väl något som alltid finns med när vi planerar för det framtida Karlsborg och då menar vi hela kommunen.

Ser man till centrala har vi ju stråket ”Karlsborgs Brygga som i någon mening på ett ännu bättre sätt ska binda ihop orten från campingen över norra kanalområdet via kanalholmen förändringen av Rödesunds torg och vidare ända till fästningen. 

Visst skulle man även vilja göra något av gamla stationsområdet, men där har vi åter Trafikverket.

Fråga 9:

Det har inkommit förslag på byggnation av solcellsparker för elförsörjning, hur ser ni på en sådan utbyggnad i vår kommun?

Svar på fråga 9:

Ja, det kan vi gärna ta ställning till i privat regi. Dock är det mycket viktigare att villaägare, fastighetsägare och företag bygger egna sådana anläggningar. 

Solviken är ett exempel som blir självförsörjande med solceller på taken. Och Keab behöver se över elnätet för att möjliggöra installation av solceller.

Karlsborgs kommun är en liten kommun med begränsade resurser och det händer mycket på energiområdet även vad gäller exempelvis vätgas så frågan om framtidens energi är värd att ha med sig på bordet.

Fråga 10:

Hur ser ni på framtiden gällande rekrytering av kommuninvånare som vill och kan engagera sig i kommunpolitiken?

Svar på fråga 10:

Detta är en mycket viktig fråga för den framtida demokratin. Tyvärr så verkar det som om alla partier har problem med att få fler att engagera sig politiskt. Det är en fara för demokratin om vi inte får fler att engagera sig.

Några skäl till att det är så kan vara det ökande politikerföraktet, risken att exponeras negativt i olika medier, allt färre vill engagera sig ideellt, vilket också kan vara en fråga att ta med avseende politiska arvoden.

Hur som helst vill vi vädja till alla karlsborgare – engagera er politiskt!

Fråga 11:

Anser ni att det är något som saknas i vår kommun och hur arbetar ni med den fråga om så är fallet?

Svar på fråga 11:

Till att börja med så måste vi konstatera att en kommun alltid kan bli bättre och även utvecklas inom de områden där den verkar oavsett något saknas eller ej.

Det vi saknar nu mera konkret är mera planerad tomtmark, mera industrimark, vi behöver bygga ytterligare en idrottshall och övriga behov känns som vi nu bättre kan förutse genom den lokalförsörjningsplan som nu finns framme i kommunen.

Den begränsande resursen är som alltid pengar så det gäller att gå fram på ett sätt som är ekonomiskt försvarbart. Till syvende och sist så är det ju invånarnas plånböcker som bidrar till kommunens verksamheter och dess utveckling.

I övrigt så behöver vi även bli mer aktiva i vår marknadsföring för att få just fler att vilja bosätta sig i Karlsborg och att locka fler företag att etablera sig i kommunen.