Beslut i korthet kommunfullmäktige 27 mars

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Här får du en kortfattat beskrivning av beslut som togs under kommunfullmäktiges möte 27 mars 2023.

Årsredovisning 2022

Nu är årsredovisningen för 2022 sammanställd och vi kan konstatera att det har varit ett bra år för kommunen och de kommunala bolagen som tillsammans uppvisar ett positivt resultat på 17,8 mnkr.

Kostnadsökningar och ökat investeringsbehov

Som för alla Sveriges kommuner är det högst sannolikt att ekonomin för Karlsborgs kommun kommer att påverkas kraftigt av kostnadsökningar framöver. Karlsborgs kommun står också inför stora investeringsbehov, vilket även det kommer att påverka det ekonomiska läget lång tid framöver. Eftersom delar av kommande investeringar behöver finansieras med lån ökar de totala kostnaderna med högre kapital- och räntekostnader. Kommunens ekonomi är ändå stark i grunden och är bra rustad inför de här utmaningarna.

Befolkningsutveckling

Vid mätningen den 31 december 2022 uppgick folkmängden i Karlsborgs kommun till 7 057 (6 965). Det är 92 personer fler än vid föregående årsskifte. Det ligger över förväntningarna och över vad kommunen hade budgeterat för. En positiv befolkningsutveckling får stor betydelse för kommunens framtid både vad gäller ekonomi och samhällsutveckling.

Beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen.

Ta del av protokollsutdrag, årsredovisningen samt övriga handlingar till det här ärendet.


Detaljplan för Rödesunds torg

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av bostäder på Rödesunds torg, med inslag av centrumverksamhet, exempelvis butiker och caféer. På området är det också tänkt att den framtida torghandeln ska ligga. I detaljplanen säkrar man också upp för att området längs med strandlinjen är öppen för allmänheten med möjlighet att utveckla olika former av mötesplatser och promenadstråk. Behovet av parkeringsplatser är också tillgodosedda. I områdets nordvästra del möjliggörs utveckling av busshållplats. 

Planförslaget går i linje med utvecklingsplanerna som är redovisade i kommunens översiktsplan från 2014.

Beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen för Rödesunds torg.

Ta del av protokollsutdrag, planbeskrivningen samt övriga handlingar till det här ärendet.


Samverkansstrategi ”Utbildning Skaraborg”

Skaraborgs 15 kommuner har beslutat att samverka inom ramen för Utbildning Skaraborg. För att reglera samarbetet har kommunerna dels upprättat ett avtal, dels utformat en gemensam samverkansstrategi. Samverkansstrategin omfattar samtliga skolformer och yrkeshögskola som har kommunen som huvudman. Utöver det omfattas även det kommunala aktivitetsansvaret av strategin. Tanken är att den den här typen av samverkan som definieras i strategin ska bidra till att stärka elevers förutsättningar för en bra start i livet, med utbildning för god hälsa och framtidstro.

Strategin för åren 2023–2026 prioriterar två utvecklingsområden:

  • Fullföljd utbildning - Att fler elever fullföljer sin utbildning med godkända resultat är en viktig faktor både för individens framtida möjligheter till egen försörjning och god hälsa och för samhällets utveckling och konkurrenskraft i stort. I strategin betonas detta särskilt och tanken är att Skaraborgssamverkan ska bidra till att öka möjligheterna för att åstadkomma detta. 
  • Kompetensförsörjning - Kompetensförsörjningsfrågan är av avgörande betydelse för Skaraborgs utveckling och för att vara en konkurrenskraftig arbetsmarknadsregion i en föränderlig värld krävs att utbud och efterfrågan av kompetens är i balans. En effektiv och tydlig samverkansstruktur inom utbildningssystemet spelar i det här sammanhanget en viktig roll för att ha förmågan att möta sådana förändrade behov, både vad gäller innehåll och kapacitet.

Beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade att anta samverkansstrategin.

Ta del av protokollsutdrag, strategin samt övriga handlingar till det här ärendet.


Hela protokollet

Ta del av hela protokollet och alla handlingar till mötet