Vad är en översiktsplan?

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Symbol med en pratbubbla och bokstaven i

Översiktsplanen beskriver hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten för att utveckla exempelvis bostäder, verksamheter, grönområden och infrastruktur. Översiktsplanen är också ett verktyg för att styra utvecklingen emot social hållbarhet samt arbeta med miljöfrågor och klimatanpassning.

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är politiskt beslutad och ses över efter varje politiskt val för att hela tiden vara aktuell och uppdaterad. 

Vägledande för fortsatt arbete

En översiktsplan är inte juridiskt bindande utan ska i stället vara vägledande för fortsatt arbete. Markens användning, bebyggelse och anläggningar regleras därför inte i detalj i planen utan detta detaljeras sedan mer och mer i det fortsatta planeringsarbetet genom till exempel detaljplaner och bygglov. 

Vad omfattas av översiktsplanen?

Ofta gäller en översiktsplan för en hel kommun, men det går även att göra en fördjupad översiktsplan för ett mindre geografiskt område, till exempel en stadsdel eller ett tätortsområde. Kommunen kan även göra tematiska översiktsplaner för ett specifikt ämnesområde, till exempel energiproduktion eller landsbygdsutveckling.  

Miljöbedömning

Enligt Miljöbalken måste alla planer som kan anses ha stora konsekvenser för miljön följas av en strategisk miljöbedömning. Det dokument som blir resultatet av det arbetet kallas miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Eftersom översiktsplanen berör hela kommunen och många frågor som kan påverka miljön anses det som föreslås i den kunna få stora konsekvenser för miljön. Den faller därför inom kategorin för de planer som behöver göra en strategisk miljöbedömning.  

Mer information

Vill du fördjupa dig mer hittar du bra information på Boverkets hemsida: Översiktsplanen - PBL kunskapsbanken - Boverket