Så går det till att ta fram en översiktsplan

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Processbeskrivning för ett arbete med översiktsplan

Det är kommunstyrelsen som ytterst ansvarar för arbetet med en ny översiktsplan. När översiktsplanen sedan ska antas politiskt ska den först beredas i kommunstyrelsen och sedan tas beslut i kommunfullmäktige.

Det är plan- och bygglagen som styr vad en översiktsplan ska omfatta och hur den ska tas fram. På bilden högre upp på sidan ser du processen för att ta fram en översiktsplan. 

Så här börjar processen 

När en översiktsplan ska förnyas eller ersättas börjar processen med att kommunen arbetar fram ett preliminärt förslag. I samband med det för arbetsgruppen en tidig dialog med många olika människor som bedöms kunna bidra med idéer till översiktsplanen. Det kan exempelvis vara boende i olika områden, en ideell förening med stor kunskap i ett ämne, ett företag med utvecklingsidéer eller kanske en myndighet som bevakar vissa frågor. 

Ibland visar det sig att vissa grupper i samhället inte kommer till tals så mycket som önskvärt för att få ett helhetsperspektiv på samhället. Då söks dessa grupper aktivt upp, till exempel ungdomar eller nyanlända invånare, för att fånga upp deras perspektiv. I Karlsborg vill vi gärna att många av våra medborgare är aktiva och bidrar i den tidiga dialogen. 

Tyck till om det preliminära förslaget under samrådet 

När ett preliminärt planförslag tagits fram hålls ett formellt samråd under ett par månader. Tider för detta annonseras ut i dagspressen, på kommunens hemsida och på andra lämpliga ställen. Då kan alla som vill lämna synpunkter på förslaget och komma med egna idéer. Synpunkterna sammanfattas i en samrådsredogörelse som också beskriver hur kommunen har hanterat synpunkten. 

Granskning av det färdiga planförslaget 

Handlingarna bearbetas sedan till ett färdigt planförslag, som visas för granskning i minst två månader. Under den perioden har alla intressenter ytterligare en chans att lämna synpunkter. Om det bara är en liten del av kommunens översiktsplan som ska uppdateras, så kan det förslaget enligt lag ha en kortare granskningsperiod. 

Slutjusteringar och antagande 

Efter granskning görs slutjusteringar och översiktsplanen görs i ordning för antagande. Om slutjusteringarna innebär väsentliga ändringar i planförslaget så behöver en ny granskning genomföras, innan kommunfullmäktige fattar beslut. 

När kommunfullmäktige har antagit planen anslås beslutet på kommunens digitala anslagstavla i tre veckor. Efter dessa tre veckor vinner beslutet laga kraft, det innebär att den nya översiktsplanen är gällande och det är dags att arbeta för att implementera den. 

En ny planeringsstrategi var fjärde år 

Inom två år efter ett val (alltså ungefär var fjärde år) ska kommunen ta fram en planeringsstrategi som beskriver hur översiktsplaneringen ska bedrivas under de närmsta åren. Syftet är att gällande översiktsplan ska hållas aktuell och uppdateras vid behov. Om mindre uppdateringar behövs kan ett mer avgränsat arbete göras, men om kommunfullmäktige kommer fram till att planen inte är tillräckligt aktuell, så påbörjas en ny process enligt ovan.  

Mer information

På Boverkets hemsida hittar fördjupad information om processen för översiktplanering: Process för översiktsplanering och strategisk miljöbedömning - PBL kunskapsbanken - Boverket