Projekt

Telefon
0505-17000 (växel)

Besöksadress
Svartfjällsvägen 3

Öppettider
Måndag - Torsdag kl. 07.00 -16.00,
Fredag kl. 07.00 -13.00

Hitta hit

Postadress
546 33 Karlsborg

Kontakter

Projekt

Projekt inom Arbetsmarknadsenheten.

Pågående Projekt

 

Avslutade Projekt

Ung Arena 9.0

ESF - projektet Ung Arena 9.0 för unga i Skaraborg, där Karlsborg tillsammans med 8 kommuner i östra och norra Skaraborg har beviljats projektstöd i programområde 2, målgrupp 16 - 24 år som varken arbetar eller studerar.

Projektet pågår under 36 månader och 500 ungdomar eller fler ska erbjudas plats/aktiviteter. Målet är att ungdomarna motiveras att ta steget till studier eller praktik med arbete som mål.

I Ung Arena finns möjlighet att prova på praktik inom olika yrken på arbetsplatser, för att lära sig mer. De finns också prova på utbildningar i olika kommuner i Skaraborg, för att känna sig säkrare på vad man vill göra. Hjälp eller stöd med CV, personligt brev finns att få samt information om studier och yrkesval.

Genom samordnade insatser av olika aktörer kan vi hjälpa just dig med vägledning som stärker och hjälper dig på din väg framåt mot målet. Vägen till studier, praktik och arbete kan se olika ut, men målet är att du ska komma närmare arbete och egen försörjning, att du ska bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.

 
Lona "Natur Karlsborg"

Arbetsmarknadsenheten har tillsammans med Undenäs Byalag (rid och vandringsleden) och Fortifikationsverket (Klintens utsikt) ansökt och fått beviljat projektmedel till att skylta historiska platser, anlägga rastplatser för ryttare och iordningställa delar av kulturleden i Undenäs samt att ställa i ordning Vabergets utsiktplats Klinten med grillplatser och skyltning. 

Rid och vandringsleder

Etablering av rid och vandringsleder samt förbättring av befintlig Vätterled. Rastplatser med bord/bänkar och rasthagar på 6 platser samt skyltning av historiska platser utmed leden.

Klintens utsikt

Röjning av parkering och gångväg fram till utsikten från sly och buskvegetation. Grillplats, bord, bänkar och informationstavla har satts upp.

 

Kulturarvslyftet

Målet med Kulturarvslyftet är att öka anställningsbarheten hos de personer som arbetar i projektet, skapa nya kontakter och nätverk inom kulturområdet och den övriga arbetsmarknaden. Kunskaper och färdigheter som deltagarna tillgodogör sig under projektet kan de använda i kommande anställningar och entreprenörskap.

Arbetet omfattade bland annat att bygga upp ny kunskap om vårt kulturarv (källforskning, inventering, katalogisering och fotografering/digitalisering)

Vårda vårt lokala kulturarv (vård och reparation av byggnader, landskap, insatser i arkiv och musiesamlingar med mera)

Tillgängliggöra kulturminnen och kulturmiljöer, till exempel genom information, ge möjlighet till ökat öppethållande av museer och liknande.

Vi samarbetade med flera hembygdsföreningar, idrottshistoriska sällskapet, allsångsföreningen och Granviks byalag.

 

Etablering - Nyanlända

I projektet ingick att ge information till nyanlända för ökat förståelse hur det svenska samhället fungerar, språkträning var en viktig del i projektet.

Språket är nyckeln för att bli integrerad och därför helt avgörande för att lyckas. Vårt arbete i kombination med SFI har inneburit att deltagarna lättare kunnat ta till sig språket.