Svartbygge - en dyr affär

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Att bygga olovligt eller att exempelvis påbörja bygget innan något startbesked har lämnats kan bli en kostsam affär. I samband med att nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2 maj 2011 infördes nämligen ett nytt sanktionssystem för olovligt byggande.

Då infördes en byggsanktionsavgift – en extra avgift som exempelvis ska tas ut för åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov men som har utförts utan att ett sådant lov har sökts.

Byggsanktionsavgift ska också tas ut från den som har påbörjat en åtgärd utan någon kontrollansvarig eller utan att ha fått startbesked.

Andra tillfällen då byggsanktionsavgift ska tas ut är om man helt eller delvis använder en byggnad för väsentligt annat ändamål än det finns bygglov för – eller om man tar ett byggnadsverk i bruk utan att ha fått slutbesked.

Avgifterna är höga. Storleken framgår av plan- och byggförordningens kap 9.  

Observera att kommunen ska ta ut dessa byggsanktionsavgifter. Beslut om att ta ut en sådan avgift fattas av byggnadsnämnden. Men först måste alltid den som berörs ges tillfälle att yttra sig.