Bygglov

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Att bygga, riva eller förändra marknivån kräver oftast bygglov, rivningslov eller marklov. Allt som rör detta regleras i plan- och bygglagen samt i plan- och byggförordningen.

När man bygger nytt, bygger till, utför markarbeten eller rivningsarbeten ställs dessutom ett antal tekniska krav. Dessa finns preciserade i Boverkets byggregler.

 • När krävs bygglov?

  Bygglov krävs när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad så att någon ny bostad eller ny lokal tillkommer. Bygglov behövs exempelvis om du ska bygga ett hus, ett garage, en inglasad altan eller ett plank.

 • Hur lång tid tar det att få bygglov?

  Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden meddela ett beslut inom tio veckor från det att fullständiga ansökningshandlingar inkommit till plan- och byggenheten. Om det behövs, till exempel om en utredning behöver göras, får dock tiden förlängas med ytterligare tio veckor.

 • Detaljplanen styr vad du kan bygga

  I städer och i tätorter finns oftast en detaljplan som bestämmer markens användning och hur man får bygga. Användningen kan exempelvis vara bostäder, industri, handel eller utbildning.

 • Handlingar inför bygglov och anmälan

  När du skickar in en ansökan om bygglov eller en anmälan behöver du lämna in ett antal olika handlingar som beskriver det du planerar att göra. Här nedan hittar du exempel på ritningar där du kan se hur de ser ut och hur ritningarna ska vara utförda för att kunna godkännas vid en handläggning.

 • Bygglovsprocessen

  Vill du bygga nytt, bygga ut eller byta fasad på ditt hus? Då behövs till största säkerhet ett bygglov. På den här sidan kan du läsa mer om bygglovsprocessen. Hur går en ansökan till och vad krävs egentligen för att du ska få ditt beslut så fort som möjligt?

 • Blanketter för bygglov

  Här hittar alla blanketter inom området bygga och bo.

Plan- och byggenheten handlägger ditt ärende

På plan- och byggenheten handlägger vi ditt byggärende.

Vi rekommenderar dig att börja med att läsa på Boverkets hemsida.