Bygglov

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Hammare, spik och andra verktyg

Att bygga, riva eller förändra marknivån kräver oftast bygglov, rivningslov eller marklov. Allt som rör detta regleras i plan- och bygglagen samt i plan- och byggförordningen.

När man bygger nytt, bygger till, utför markarbeten eller rivningsarbeten ställs dessutom ett antal tekniska krav. Dessa finns preciserade i Boverkets byggregler.

Plan- och byggenheten handlägger ditt ärende

På plan- och byggenheten handlägger vi ditt byggärende.

Vi rekommenderar dig att börja med att läsa på Boverkets hemsida.

 • När krävs bygglov?

  Bygglov krävs när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad så att någon ny bostad eller ny lokal tillkommer. Bygglov behövs exempelvis om du ska bygga ett hus, ett garage, en inglasad altan eller ett plank.

 • Hur lång tid tar det att få bygglov?

  Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden meddela ett beslut inom tio veckor från det att fullständiga ansökningshandlingar har kommit in. Om det behövs, till exempel om en utredning behöver göras, får dock tiden förlängas med ytterligare tio veckor.

 • Detaljplanen styr vad du kan bygga

  I städer och i tätorter finns oftast en detaljplan som bestämmer markens användning och hur man får bygga. Användningen kan exempelvis vara bostäder, industri, handel eller utbildning.

 • Bygglovsprocessen

  Vill du bygga nytt, bygga ut eller byta fasad på ditt hus? Då behövs till största säkerhet ett bygglov. På den här sidan kan du läsa mer om bygglovsprocessen. Hur går en ansökan till och vad krävs egentligen för att du ska få ditt beslut så fort som möjligt?

 • Blanketter för bygglov

  Här hittar alla blanketter inom området bygga och bo.