Aktuellt läge i Karlsborgs kommun

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset stängt för besök. Behöver du komma i kontakt med någon tjänsteperson i kommunhuset rekommenderas du att mejla eller ringa. Information om hur du enklast kommer i kontakt med oss hittar du på vår kontaktsida och den når du via länk högst upp på sidan.


Kommunhusets ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Illustration Coronavirus i blå toner

12 april 2021

Här hittar du en samlad lägesinformation om Coronapandemin från Karlsborgs kommun samt information om hur kommunen anpassar sina verksamheter.

Vi har en allmän smittspridning i samhället och Karlsborgs kommun arbetar för att minska spridningen och hantera konsekvenserna av coronaviruset i våra egna verksamheter såväl som i övriga samhället.

Pandemilagen - tillfällig Covid-19-lag

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Läs mer om lagen på länsstyrelsens hemsida.

Antal fall i Karlsborg 

Enligt statistiken om antal bekräftade fall ser vi att smittspridningen ligger på en ganska jämn nivå med en liten minskning de senaste veckorna. Kommunledningen ser fortfarande läget som allvarligt och med kontinuerliga avstämningar fattas vid behov beslut om anpassningar i verksamheterna för att minska risken för smittspridning.  

Aktuell information om antal bekräftade fall i regionen och i kommunerna finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Aktuellt läge om bekräftade fall på kommunens boenden

(uppdaterat 2021-04-12)

I dagsläget finns inga bekräftade fall av Covid-19 på kommunens boenden. 

Anpassningar i vård- och omsorgsverksamheterna

Vaccinering som kommunen ansvarar för

Kommunens boenden och inom kommunal hemsjukvård

De allra flesta som ingår i grupperna nedan har fått två doser av vaccinet.

 • Personer boende på Haganäset
 • Personer med kommunal hemsjukvård i ordinärt boende
 • Anhöriga (hushållsgemenskap) till personer med kommunal hemsjukvård i ordinärt boende

Vaccinering av personal inom vård- och omsorgsverksamheterna

De allra flesta har fått dos 1 samt ett antal har även fått dos 2. När dos 2 för resterande personal ska ges är ännu inte planerat.

Vaccinering för allmänheten

Övrig vaccinering ansvarar Närhälsan inom Västra Götalandsregionen för och information om det finns på 1177.se.

Vi fortsätter med regler för säkra besök på Haganäset

Trots att många på kommunens särskilda boenden nu fått två doser av covidvaccinet kvarstår risken för smittspridning mellan boenden, anhöriga och personal. Av dem som bor och arbetar där är det fortfarande en hög andel som inte är fullt vaccinerade ännu. Eftersom vaccinet heller inte ger 100 % skydd vill vi än så länge vara extra försiktiga.

För att skydda våra äldre och minska risken för smitta så långt som möjligt behöver därför alla även fortsättningsvis följa de regler som gäller sedan tidigare.

 • Spontanbesök är inte tillåtet – den som vill besöka en närstående på Haganäset behöver boka tid i förväg.
 • För att få svar på frågor kring besök, bokningar och andra praktiska detaljer ska avdelningen kontaktas där den närstående bor.

Särskild information lämnas inför och under besöket om vilka regler och rutiner som måste följas för att det ska vara tryggt och säkert för alla. 

Träffpunkterna och anhörigcafé hålls stängda

Med anledning av den fortsatta smittspridningen har socialförvaltningens ledningsgrupp beslutat att stänga träffpunkterna och anhörigcafé från måndag 23 november.

Dagverksamheter stängda

Biståndsbedömda dagverksamheter enligt SoL och LSS är stängda. Som en del i att hantera bemmanningssituationen inom äldreomsorgen kommer personalen på dagverksamheterna tillfälligt att vara placerade på andra enheter.

Provtagning inom vård- och omsorgsverksamheten

 • Provtagning för Covid-19 för boende och personal sker vid minsta symtom, även diffusa.
 • Det sker även provtagning, så kallad screening, av boende som flyttar in på särskilt boende samt Rehab/korttid från hemmet eller från sjukhus. Dessa personer vårdas även i karantän i 14 dagar oavsett vad provsvar visar.
 • Provtagning kan också göras som ett led i smittspårning vid konstaterad smitta. 
 • Om vi genomför provtagning för Covid-19 meddelar vi anhöriga till boende inför att det sker. Vi informerar också om provsvaret. 

Skyddsutrustning inom vård- och omsorgsverksamheten

 • Det finns tillräckligt med godkänd skyddsutrustning och den används enligt de riktlinjer och direktiv som Folkhälsomyndigheten och det lokala smittskyddet gett ut.
 • Kommunen har som extra skyddsåtgärd valt att personalen ska använda sig av visir i allt arbete som sker inom två meter hos alla boende.

Individ- och familjeomsorgen håller stängt för spontanbesök

Kommunens individ- och familjeomsorg (IFO) tar inte emot spontanbesök. Du kan fortfarande lämna handlingar i brevlådan i första entrén.

Har du en bokad tid för besök kommer det att genomföras som planerat, i annat fall kommer du att meddelas detta.

IFO genomför däremot gärna digitala möten. För detta behövs appen "Teams" som går att ladda ned till telefonen eller datorn. Handläggaren skickar sedan en länk via e-post som sedan används för att ansluta till mötet.

För att komma i kontakt med IFO och en handläggare: 

 • via kommunens växel 0505-170 00
 • mejla till individochfamiljeomsorg@karlsborg.se 

För akuta ärenden gäller följande:

 • Ring vår jourtelefon, även denna nås via kommunens kontaktcenter 0505-170 00, öppet dagtid, vardagar. Mer information om kontaktcenters öppettider hittar du på vår allmänna kontaktsida.
 • För akuta ärenden kvällar nätter och helger ska du ringa socialjouren 0500-49 74 21, 0500-49 74 22.
 • Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

Anpassningar inom barn- och utbildningsförvaltningen

Återgång till plats-/närundervisning på Carl Johanskolan

Efter en tid med plats-/fjärrundervisning återgår man från och med måndag 22 mars till plats-/närundervisning för samtliga årskurser på kommunens högstadieskola Carl Johanskolan.

Beslutet är fattat av barn- och utbildningsnämndens ordförande Kjell Sjölund och grundar sig på de rekommendationer som Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet har lämnat.

I rekommendationerna lägger man stor vikt vid att grundskoleeleverna får vara på plats på skolan så länge det inte råder allvarlig smittrisk. Som tidigare ska skolpersonal och elever följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning. 

Familjecentralen

Med anledning av smittspridningen har barn- och utbildningsförvaltningen beslutat att Familjecentralen ska hålla stängt från och med tisdag 24 november.

Om det finns särskilda indivuella behov av stöd och hjälp ombeds man ta kontakt med Familjecentralen för ytterligare dialog.

Beslutet om de här förändringarna gäller tillsvidare, men förvaltningen såväl som övriga kommunledningen bevakar händelseutvecklingen och kan komma att fatta andra beslut utifrån vad som händer med smittspridningen.

Anpassningar i kultur- och fritidsverksamheterna

Idrottshallarna öppnar för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet

I enlighet med kraven i den tillfälliga pandemilagen öppnas idrottshallarna så att föreningar kan ha aktiviteter för barn och unga födda 2002 eller senare. Vissa justeringar i bokningsschemat kommer att behöva göras för att minska risken för trängsel. Omklädningsrummen i anslutning till idrottshallarna är fortsatt stängda.

Simhallen fortsatt stängd för allmänheten 

Simhallen är fortsatt stängd för allmänheten, men finns särskilda individuella behov av exempelvis rehabiliterande träning i bassäng ska man ta kontakt med simhallen för vidare information.

All information om öppettider, aktiviteter och vad som gäller på Moliden hittar du på verksamhetens egen sida.  

Biblioteken i Karlsborg, Mölltorp och Undenäs 

Biblioteken öppnar delvis för besökare.

Mer information om öppettider, service och tjänster hittar du på bibliotekets egen sida. 

Fritidsgården Kabyssen

På fritidsgården Kabyssen är rastverksamheten igång, våra mobila fritidsledare har kunnat möta våra ungdomar ute eller via nätet.

Fr.o.m. måndag 22/3 öppnar även fritidsverksamheten fyra dagar i veckan för våra barn och ungdomar. Verksamhetern fortsätter med tidigare anpassningar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att ha en så coronasäker miljö som möjligt. 

Mer information om Kabyssens verksamhet och öppettider hittar du på verksamhetens egen sida.

Övriga kommunala verksamheter 

Inom alla kommunala verksamheter följs även fortsättningsvis nationella och regionala myndigheters föreskrifter, råd och rekommendationer. 

Om anställd misstänks ha blivit smittad

Det här gäller samtliga verksamheter inom kommunen:

 • Anställd som har symtom ska stanna hemma från arbetet för att undvika smittspridning.
 • Vid misstanke om smitta ska den anställde kontakta 1177 för ställningstagande om provtagning.
 • Innan en anställd återgår till arbetet ska den har varit symtomfri i minst två dagar.
 • Vid osäkerhet kring om medarbetaren kan återgå i tjänst finns möjlighet att testa sig via ett egentest som distribueras av kommunens arbetsmarknadsenhet.
 • Vid bekräftat positivt test för Covid-19 sköter Västra Götalandsregionen eventuell smittspårning samt bedömer lämplig tidpunkt för återgång till arbete. 

Evenemang och aktiviteter i Karlsborg 

I och med de skärpta restriktionerna kan evenemang och aktiviteter komma att ställas in eller påverkas på andra sätt. Uppdaterad information går att hitta i kommunens evenemangskalender

Så här informerar vi om konstaterade fall av covid-19 i våra verksamheter

Vi vill bidra till en korrekt och tydlig sammanfattad bild av läget i vår kommun. Om smitta konstateras inom vår verksamhet meddelar vi detta på den här sidan. Vi värnar i första hand om den personliga integriteten och informerar därför om läget på ett övergripande plan. Vi informerar med andra ord inte i detalj om var i verksamheten de konstaterade fallen finns. Vänligen respektera detta och ställ inte frågor som gör att vår personal hamnar i svåra lägen.

Så här styrs arbetet och planeringen

Karlsborgs kommun följer händelseutvecklingen och samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Kommunen vidtar de åtgärder som är nödvändiga utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella läget.

Kommunens ledningsgrupp träffas en gång i veckan tillsammans med ett antal nyckelpersoner i kommunen för en gemensam lägesavstämning samt planering och beslut om åtgärder, insatser och inriktning. Vid mötet finns även kommunens politiska ledning representerad.