Detaljplan för Gräshult 14:3, Åsen

Telefon
0505-17200

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Flygbild över Gräshult 14:3

10 december 2018

Bygga, bo och miljö, Trafik, vägar och resande, Kommun och politik, Näringsliv och arbete

Detaljplanen för Gräshult 14:3, Åsen, är färdig, beslutad och har vunnit laga kraft.

Detaljplanen gör det möjligt för befintlig industri att göra en utbyggnad. Eftersom gatumark kommer att användas för utbyggnaden krävs att annan mark tas i anspråk för att göra en ny gata som sträcker sig runt industrifastigheten.

Hela planbeskrivningen och plankartan finns på vår samlade sida med färdiga detaljplaner.