Folkhälsorådet

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Folkhälsorådet är ett lokalt forum för samverkan mellan Karlsborgs kommun och Västra Götalandsregionen, Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Mellan parterna finns ett skrivet avtal som reglerar samverkan, ekonomi och åtagande. Syftet med avtalet är att genom långsiktig samverkan främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. 

Uppdrag

Folkhälsorådets roll är att:

  • utveckla det lokala folkhälsoarbetet till ett strategiskt och prioriterat utvecklingsområde
  • arbeta för att folkhälsoarbetet ska vara integrerat i ordinarie verksamhet och att styrning och uppföljning av arbetet sker i kommunens ledningssystem.
  • följa och analysera hälsoutvecklingen hos kommuninvånarna
  • utifrån hälsoläget i kommunen initiera och lämna förslag på mål och inriktning för folkhälsoarbetet
  • initiera, utveckla och samordna tvärsektoriella folkhälsoinsatser
  • följa upp och utvärdera vidtagna åtgärder
  • ansvara för folkhälsoplan, budget och verksamhetsberättelse.

Ledamöter

Folkhälsorådet består av samtliga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott samt två ledamöter från Östra hälso-och sjukvårdsnämnden, dessutom är tjänstepersoner representerade av kommunchef och folkhälsostrateg. Beredning av folkhälsorådets sammanträden sker i beredningsgruppen under ledning av kommunchef och folkhälsostrateg. Beredningsgruppen består av kommunchef, folkhälsostrateg, samtliga förvaltningschefer samt chef för Närhälsans vårdcentralchef och Folktandvårdens klinikchef. Ordförande i folkhälsorådet är kommunstyrelsens ordförande.