Kommunens organisation

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Karlsborgs kommun är indelad i fem nämnder med tillhörande förvaltningar. Nämnderna är en politisk nivå där beslut fattas. Förvaltningarna med sina tjänstemän bereder ärenden till politiken och genomför de beslut som politikerna fattar. Här kan du läsa om kommunens indelning i olika nämnder, förvaltningar, bolag, rådgivande organ och kommunalförbund.

Schematisk bild över den politiska organisationen

 • Politisk organisation

  Karlsborgs kommun är en demokratiskt styrd organisation. I en demokrati utgår all makt från folket och medborgarna har ett gemensamt ansvar för samhället.

 • Förvaltningsorganisation

  Karlsborgs kommun består av fem förvaltningar. Varje förvaltning ansvarar för en avgränsad del av den kommunala verksamheten. Arbetsuppgifterna kan till exempel vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller organisera äldreomsorgen.

 • Kommunalförbund

  Karlsborgs kommun är med i 6 kommunalförbund. Ett kommunalförbund fungerar som en liten kommun med ett begränsat ansvarsområde. Det övertar ansvaret för en viss verksamhet från medlemskommunerna.

 • Kommunala bolag

  Karlsborgs kommunkoncern omfattar, förutom kommunen, även ett antal kommunala bolag. Dessa bolag äger kommunen till 100%.

 • Förtroendevalda revisorer

  De förtroendevalda revisorerna väljs av kommunfullmäktige. Revisorernas uppdrag är att kontrollera och redovisa hur nämnder, styrelser och bolag sköter sina verksamheters uppdrag och att de uppfyller kommunens mål.