Bygglovsfritt

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Det finns ett antal åtgärder som i de flesta fall är bygglovsbefriade. Detta gäller främst om du bor i ett en- eller tvåbostadshus. Här hittar du information om vad som är bygglovsfritt.

 • Bygglovsbefriade åtgärder får oftast göras oavsett vad som anges i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna. 

  Det innebär exempelvis att en friggebod eller ett skärmtak får placeras på "punktprickad mark" – det vill säga mark som enligt detaljplanens bestämmelser inte får bebyggas.

  Bygglovsbefriade åtgärder ska heller inte räknas in i tomtens högsta tillåtna byggnadsarea. Observera att kommunen genom detaljplan eller områdesbestämmelser kan utöka bygglovsplikten och bestämma att dessa åtgärder kräver bygglov.

  I detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse krävs inte heller bygglov för mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset. Bygger man närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste dock berörda grannar godkänna detta.

 • Att bygga en komplementbyggnad på tomten eller bygga ut huset med 15 kvadratmeter utan bygglov är nu tillåtet. Men för många Karlsborgare gäller inte detta. Försvarets influensområden sätter stopp. 

  Riksdagen har beslutat om lättnader inom bygglovsbestämmelser som trädde i kraft den 2 juli 2014. Det blev då bygglovsfritt att uppföra en komplementbostadsbyggnad med en maximal byggnadsarea på 25 kvadratmeter. Precis som en friggebod måste den byggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Det är även tillåtet att bygga ut bostadshuset med 15 kvadratmeter samt två vindskupor. Allt utan bygglov och utan att detaljplanen tillåter det.

  Bygglovskravet för installation av solpaneler inom detaljplanelagt område slopades 1 augusti 2018. Bygglov kommer dock även i fortsättningen krävas inom Karlsborgs kommun eftersom stora delar av kommunen är ett område som är av riksintresse för totalförsvaret.

  Gäller inte i Karlsborg

  Men för de flesta Karlsborgare gäller inte de nya reglerna och det beror på Försvarsmaktens influensområde som sträcker sig över större delen av kommunen.

  Närmare 75 procent av kommunen är inom försvarets influensområde och där gäller inte de här reglerna. Fler bostäder inom Försvarsmaktens influensområde kan påverka negativt om de tillkommer utan sedvanlig bygglovsprövning även om området är planlagt för bostäder.

  Från de nya reglerna görs undantag när det gäller områden som ingår i försvarets riksintresse då det gäller flygplatser och skjut- eller övningsfält oavsett detaljplan.

  Fråga först

  Kontakta plan- och byggenheten innan du börjar bygga för att kontrollera vad som gäller i just ditt fall, kontaktuppgifter hittar du till höger. För att bygga en komplementbyggnad eller en tillbyggnad där det är tillåtet, ska en anmälan göras även om man inte behöver bygglov.

  De nya reglerna gäller heller inte inom områden som har historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden.

  Även strandskydd

  Reglerna för friggebodar eller att, utan bygglov, bygga ett 15 kvadratmeter stort tak över uteplatsen gäller som tidigare och berörs inte av det nya förslaget. Men oavsett om det är bygglovsfritt eller inte gäller strandskyddsbestämmelserna.

 • Vänligen kontakta plan- och byggenheten. 

 • I anslutning till en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov förse din uteplats med en mur eller ett plank med en maximal höjd på 1,8 meter. Du får också ordna skärmtak över din uteplats, altan, balkong eller entré utan bygglov. 

  I anslutning till en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov förse din uteplats med en mur eller ett plank med en maximal höjd på 1,8 meter. Muren eller planket får inte byggas längre ifrån huset än 3,6 meter och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

  Du får också ordna skärmtak över din uteplats, altan, balkong eller entré utan bygglov. Detta under förutsättning att de bygglovsbefriade taken tillsammans inte är större än sammanlagt 15,0 kvadratmeter. Ett skärmtak får inte heller sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter. 

  De grannar som berörs kan godkänna att mur/plank och skärmtak placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Det är lämpligt att ha ett skriftligt medgivande från grannarna i så fall. Nekar grannarna kan byggnadsnämnden pröva åtgärden genom att man lämnar in en ansökan om bygglov.

 • Utanför detaljplanerat område får ekonomibyggnader avsedda för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring byggas utan bygglov.

  Observera att byggnaden ska ha en koppling till själva näringsverksamheten för att vara bygglovsbefriad. 

 • I omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov sätta upp en fristående komplementbyggnad – en så kallad friggebod. Den får inte ha större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter. 

  En förutsättning är att du inte har några andra bygglovsbefriade byggnader på tomten. Då ska de nämligen räknas med i de 15,0 kvadratmetrarna.

  Dessa friggebodar får maximalt vara 3,0 meter höga – från mark till taknock. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om du vill ställa en friggebod närmare tomtgränsen än 4,5 meter ska du ha grannens tillåtelse. Det är lämpligt att ha ett skriftligt medgivande från grannarna i så fall. Nekar grannarna kan byggnadsnämnden pröva åtgärden genom att man lämnar in en ansökan om bygglov.

  Observera att även friggebodar kräver strandskyddsdispens inom strandskyddsområde!

 • På en- och tvåbostadshus med tillhörande uthus, garage och andra mindre byggnader inom detaljplanerat område får man både måla om och byta fasadmaterial och takmaterial om det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.