Hur lång tid tar det att få bygglov?

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden meddela ett beslut inom tio veckor från det att fullständiga ansökningshandlingar inkommit till plan- och byggenheten. Om det behövs, till exempel om en utredning behöver göras, får dock tiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Oftast går det snabbare än tio veckor att få ett bygglov. De gånger handläggningen drar ut på tiden beror det oftast på att ärendet är komplicerat av olika skäl. Genom att lämna in kompletta handlingar kan du själv bidra till att göra handläggningstiden kortare.

Generellt tar ärenden på landsbygden något längre tid än ärenden inom planlagt område. På landsbygden ges nämligen grannarna alltid tre veckor på sig att yttra sig om förslaget. Inom planlagt område skickas remiss till grannarna endast om åtgärden strider mot planen – eller om handläggaren gör bedömningen att åtgärden påverkar grannarna på något annat sätt. Exempelvis kan det handla om att få sin sjöutsikt försämrad.