Anmälningsplikt

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Det finns åtgärder som inte kräver bygglov men som istället kräver en anmälan. Exempel på sådana åtgärder är väsentligt ändrad planlösning, ändring i den bärande konstruktionen eller nyinstallation eller väsentlig ändring av anordningar för exempelvis ventilation.

Arbetena får inte påbörjas förrän du fått ett startbesked från plan- och byggenheten och det krävs normalt ett slutbesked för att få börja använda hela eller de delar av byggnaden som omfattats av ett startbesked.

Om en åtgärd är lovpliktig räcker det med att lämna in en ansökan om lov och någon särskild anmälan behövs inte. Åtgärder som inte kräver lov kan istället kräva en anmälan.

Åtgärder som kräver anmälan

Anmälan krävs för:
  • Ändringar som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt
  • installationer eller väsentliga ändringar av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation i byggnader
  • installationer eller väsentliga ändringar av anläggningar för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
  • ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
  • underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som utfärdats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt gällande plan- och bygglag eller motsvarande äldre föreskrifter
  • nybyggnad eller väsentliga ändringar av vindkraftverk eller
  • rivning av vissa byggnader eller delar av byggnader som inte kräver lov.