Blanketter

Karlsborgs kommuns samlade blankettarkiv.

Här hittar du Karlsborgs kommun blanketter.

Vi har delat upp blanketterna i olika kategorier eller ämnesområden. Hittar du inte blanketten du söker efter ska du kontakta kommunens kansli- och informationsfunktion: kommun@karlsborg.se.

Blanketter inom överförmyndarens verksamhetsområdet hittar du på webbplatsen för Överförmyndare i samverkan. (Öppnas i nytt fönster)

Blanketter för miljö- och hälsoskydd hittar du på kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborgs webbplats.

E-blanketter

För några av våra blanketter använder vi en speciell tjänst och dessa hittar du via länkarna nedan:

Bostadsanpassning

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Beslut om bostadsanpassning

Bygga och riva 

Ajourhållning av lägenhetsregistret. Flerbostadshus inklusive specialbostäder

 Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

 Anmälan om eldstad/rökkanal i befintlig byggnad

Anmälan om installation av cistern för förvaring av farlig vätska under mark

 Anmälan om installation/avinstallation av cistern

 Anmälan om kontrollansvarig

Ansökan om bygglov

Ansökan om förhandsbesked

Ansökan om lov för skylt/ljusanordning

 Ansökan om strandskyddsdispens

Begäran om slutbesked/slutbevis

Beställning av karta

Beställning av utstakning

Bilaga till redogörelse av brandskydd

Granneintyg rörande byggnad/åtgärd

Rivningsanmälan

Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

Parkeringstillstånd

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (pdf)

Bilaga till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (pdf) 

Information och villkor för parkeringstillstånd för rörelsehindrade (pdf) 

 Övriga blanketter hittar du i listan nedan: